Szybki kontakt: kppk.biuro@gmail.com 665-473-662

Kancelaria Prawno Podatkowo Księgowa

Dorota Szwajnoch-Bałda

Doradztwo podatkowe

Porady i opinie prawnopodatkowe

Usługa ta obejmuje udzielanie pisemnych porad i opinii w zakresie zadawanych przez klientów zapytań odnoszących się do stosowania przepisów prawa podatkowego oraz wyboru optymalnych rozwiązań w ramach konkretnych przedsięwzięć. Udzielenie opinii odbywa się na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego, uzupełnionego w razie konieczności o niezbędne dokumenty źródłowe, umowy, korespondencję handlową i inne dokumenty potrzebne do obiektywnej oceny opiniowanego zdarzenia gospodarczego.

Udzielanie porad i opinii prawnopodatkowych odbywa się w oparciu o jednorazowe zlecenie klienta, które może również zostać złożone drogą on-line za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce Pomoc Online niniejszej strony. Rozwiązanie takie jest o tyle dogodne dla klienta, że wyeliminowana zostaje konieczność wygospodarowania czasu na osobisty kontakt z doradcą, zaś cała procedura odbywa się droga elektroniczną.

Audyt podatkowy

Oferujemy Państwu przeprowadzenie w siedzibie ich przedsiębiorstwa badania dokumentacji podatkowej za ustalony okres czasu. Celem takiego badania jest weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych w oparciu o przedstawione przez klienta dokumenty źródłowe oraz zapisy księgowe. Poza sprawdzeniem poprawności dokonanych przez podatnika rozliczeń, audyt podatkowy daje mu pewien przedsmak kontroli podatkowej w bezstresowej atmosferze współpracy z doradcą. Samo zaś badanie umożliwia wykrycie powstałych w analizowanym okresie nieprawidłowości i ich wczesne skorygowanie, dzięki czemu podatnik może uniknąć w przyszłości wielu przykrych sankcji podatkowych i karno-skarbowych. Ponadto w trakcie badania doradca ma możliwość wskazania tych obszarów działalności podatnika, które mogą zostać zoptymalizowane pod kątem rozliczeń podatkowych, co może mieć bezpośrednie przełożenie na dokonanie oszczędności w zakresie ponoszonych obciążeń podatkowych.

Po przeprowadzeniu audytu klient otrzymuje pisemny raport, w którym wskazany zostaje badany obszar, okres za który przeprowadzone zostało badanie, próbę dokumentów objętych badaniem oraz wykryte nieprawidłowości, stopień ryzyka i sugestie co do dalszego postępowania w celu eliminacji bądź zmniejszenia tegoż ryzyka. Po otrzymaniu raportu, na życzenie klienta, zorganizowane może zostać spotkanie pokontrolne, na którym szczegółowo omawiane będą wszelkie spostrzeżenia poczynione w trakcie przeglądu.

Szczególnie przydatne jest przeprowadzanie audytów podatkowych po zakończeniu roku podatkowego, gdyż umożliwiają one weryfikację poprawności rozliczeń w podatku dochodowym za cały okres rozliczeniowy i skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości jeszcze przed złożeniem zeznania rocznego. Ponadto przydatne jest przeprowadzanie audytów podatkowych przed takimi zdarzeniami prawno-gospodarczymi, jak przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności, połączenie z innymi podmiotami, czy zmiana profilu prowadzonej działalności.

Stały nadzór podatkowy

  • bieżące konsultacje telefoniczne i mailowe w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnopodatkowych w odpowiedzi na zapytania klienta dotyczące prowadzonej przez niego działalności
  • analiza projektów umów, zamówień, porozumień i innych aktów prawnych pod kątem weryfikacji poprawności rozwiązań podatkowych i ich optymalizacji
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi w bieżących sprawach - składanie wniosków, zawiadomień, aktualizacji
  • udział w telekonferencjach i spotkaniach z kontrahentami w celu uzgadniania strategii współpracy w aspekcie rozliczeń podatkowych
  • opcjonalnie mini audyt podatkowy - jednodniowy przegląd dokumentacji klienta za poprzedni miesiąc w jego siedzibie w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych

Reprezentacja

  • reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań, skarg, zażaleń i wszelkiej dalszej korespondencji w postępowaniu administracyjnym

Dokumentacja podatkowa

Oferta obejmuje przegląd zawieranych przez klienta transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem konieczności sporządzania dokumentacji tzw. cen transferowych, a także pomoc przy sporządzaniu samych dokumentacji, bądź sporządzenie dokumentacji za klienta.